The Voice Season 12 Day Four of the Blinds Có nhiều Phenoms hơn!

Hãy xem phần 12 buổi ra mắt của The Voice dành cho người mù!

Bạn có thấy Giọng nói Buổi thử giọng mù ra mắt phần 12? Bên cạnh một số cách chèn khó …

Đọc thêm